Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Tư vấn khiếu nại, thay đổi trong đăng ký nhãn hiệu

Written By Unknown on Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016 | 01:41

Bảo hộ đăng ký bản quyền nhãn hiệu tại bravolaw, đảm bảo sự chính xác tuyệt đối - khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của các cá nhân hay các tổ chức với nhãn hiệu của công ty đó. Để đmả bảo sự chính xác và uy tín đem lại lợi ích cao cho khách hàng xây dựng thương hiệu


1. Quyền khiếu nại về Sở hữu trí tuệ
Người nộp đơn và tất cả tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký với công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về các công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về với công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Thay đổi mới trong đăng ký nhãn hiệu

2. Thời hiệu khiếu nại về Sở hữu trí tuệ
Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày người sở hữu quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký với công nghiệp;
Khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đấy ko được giải quyết hoặc tính từ ngày người sở hữu quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
xem thêm: bảo hộ bản quyền tác giả
3.  Hồ sơ khiếu nại Sở hữu trí tuệ:
Nội dung khiếu nại nên được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó nên nêu rõ họ và tên, liên hệ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

a. Trình tự thực hiện:
- Nộp đơn thông qua đại diện có công nghiệp hoặc tiếp nhận đơn: Đơn khiếu nại có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trụ sở Cục sở hữu trí tuệ.
- Thụ lý đơn khiếu nại: Kiểm tra đơn theo các đề nghị về hình thức (lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn khiếu nại, người khiếu nại, người sở hữu quyền lợi liên quan), và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý/ không thụ lý đơn khiếu nại (có nêu rõ lý do).
- Ra quyết định giải quyết khiếu nại: Căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định giải quyết khiếu nại.
- Công bố quyết định: Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo với công nghiệp.

b. Cách thức thực hiện:
- Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại.
- Qua bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cớ chứng minh lý lẽ khiếu nại;              
+ Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ;
+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);
+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai khiếu nại (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

dịch vụ mới: đăng ký mã số mã vạch
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Đăng nhận xét