Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhanh với Bravoalw

Written By Unknown on Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015 | 02:40

Đối với hoạt động bán hàng đa cấp các doanh nghiệp luôn chú trọng đến bước đầu tiên khi thành lập công ty. Bởi theo những quy định của Pháp luật bán hàng đa cấp phải được đăng ký theo quy định

1.  Các điều kiện để cấp giấy phép bán hàng đa cấp
- Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như điều kiện sau:
-  Doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam theo quy định của pháp luật, đăng ký kinh doanh có ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.
-  Có vốn pháp định theo quy định ở điều 8.
-  Kinh doanh hàng hóa theo phương thức đa cấp phải phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
-  Đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
-  Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam theo quy định.

-  Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp là 10 tỷ đồng

Mô hình hoạt động bán hàng đa cấp 2015

2.  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
-  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.
-   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 2 bản chính, 1 bản giao cho doanh nghiệp và 1 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
-   Bộ định mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải có: hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

3.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi nào
-  Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngay sau khi phát sinh sự kiện.
-  Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đăng nhận xét